ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1


ระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม 2566 บริษัทที่ปรึกษาได้ลงพื้นที่เข้าพบ หน่วยงานราชการ ในพื้นที่ศึกษาโครงการ ประกอบด้วย
แขวงทางหลวงชนบทสงขลา ที่ว่าการอำเภอสะเดา เทศบาลเมืองสะเดา องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักแต้ว
เทศบาลตำบลสำนักขาม องค์การบริหารส่วนตำบลปริก เทศบาลตำบลปาดัง เพื่อประชาสัมพันธ์พันธ์ นำเสนอข้อมูล รายละเอียด แผนการดำเนินงานของโครงการ และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานโครงการ