ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 13


การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 3

สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท รวมกับแขวงทางหลวงชนบทสงขลา ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 3 โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบถนนเลี่ยงเมืองสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุม อาคารสร้างสรรค์สุขภาวะเทศบาลตำบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา โดยมี นายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอสะเดาเป็นประธานเปิดการประชุม และนายจิรานุวัฒน์ จันทร์จร ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบทาง พร้อมด้วยนายไผท ทันประจำสินธุ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสงขลา นายอภิชน ยั่งยืน วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ นายวศิน กูลสนอง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ และคณะที่ปรึกษาโครงการฯ ร่วมชี้แจงรายละเอียดและรับฟังความคิดเห็นจากที่ประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประมาณ 250 คน ประกอบด้วย หน่วยงานราชการระดับจังหวัด หน่วยงานระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา/ศาสนสถาน/สถานพยาบาล องค์กรเอกชน ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สื่อมวลชน ประชาชนเจ้าของที่ดิน ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ และประชาชนผู้สนใจโครงการ