ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 14


สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3

ด้วยสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท ได้ว่าจ้าง บริษัท บุญปัญญา เทคโนโลยี จำกัด ร่วมกับ บริษัท เวก้า คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัท ซีวิล แอนด์ ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด และบริษัท สิ่งแวดล้อมสยาม จำกัด เป็นที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบถนนเลี่ยงเมืองสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา โดยการดำเนินงานของโครงการดังกล่าว กรมทางหลวงชนบทได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานการออกแบบรายละเอียดแนวเส้นทางและรูปแบบของถนนโครงการผลการศึกษาด้านสังคม และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ผลการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการ เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม อาคารสร้างสรรค์สุขภาวะ เทศบาลตำบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา พร้อมด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ Video Conference ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting โดยมี นายสุรินทร์ สุริยะงศ์ นายอำเภอสะเดาเป็นประรานเปิดการประชุม และนายจิรานุวัฒน์ จันทร์จะ ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบทาง พร้อมด้วยนายไผท ทันประจำสินธุ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสงงลา นายอภิชน ยั่งยืน วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ นายวศิน กูลสนอง วิศวกรโยราปฏิบัติการและคณะที่ปรึกษาโครงการฯร่วมชี้แจงรายละเอียดและรับฟังความคิดเห็น โดยมีผู้เข้าร่วมการ ประชุมทั้งสิ้น 261 คน