ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 3


กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทสงขลา ได้กำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้สู่อาเซี่ยน เทศบาลเมืองสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ Video Conference ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting

ที่ Meeting ID : 843 6623 0378

Passcode : 589253

กรมทางหลวงชนบท จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังข้อมูล รายละเอียด ความเป็นมาของโครงการ ขั้นตอน แนวทางการศึกษาและการดำเนินโครงการ รวมทั้งร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ กรุณาแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายวิทวัส ทิพย์ประสงค์ โทร 089-779-9397