ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 5


 

การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1
 
สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท ร่วมกับแขวงทางหลวงชนบทสงขลา ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำวจออกแบบถนนเลี่ยงเมืองสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้สู่อาเซียน และผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประรานเปิดการประชุม และนายจิรานุวัฒน์ จันทร์จร ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบทาง สำนักสำรวจและออกแบบ พร้อมด้วยนายไผท ทันประจำสินธุ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสงขลา และคณะที่ปรึกษาโครงการฯ ร่วมชี้แจงรายละเอียดและรับฟังความคิดเห็นจากที่ประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประมาณ 150 คน ประกอบด้วย หน่วยงานราชการระดับจังหวัด หน่วยงานระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา/ศาสนสถาน/สถานพยาบาล องค์กรเอกชน ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สื่อมวลชน และประชาชนผู้สนใจโครงการ โดยที่ประชุมในภาพรวมให้การสนับสนุนโครงการ