ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 6


กรมทางหลวงชนบท ได้กำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 เพื่อประชาสัมพันธ์และนำเสนอรายละเอียด ความเป็นมาของโครงการ ขั้นตอน แนวทางการศึกษาและการดำเนินโครงการ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการ ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมา กรมทางหลวงชนบท ได้จัดประชุมฯ ไปแล้วเมื่อ วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้สู่อาเซียนเทศบาลเมืองสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา พร้อมด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ Video Conference ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting

กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทสงขลา ได้จัดทำสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 แล้วเสร็จ จึงประชาสัมพันธ์ผลการจัดประชุมฯดังกล่าวให้สาธารณชนรับทราบต่อไป