ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 7


กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทสงขลา ได้กำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2566 พร้อมด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ Video Conference ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting

กรมทางหลวงชนบท จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมรับฟังข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการ โดยเฉพาะรูปแบบทางเลือก และรายละเอียดโครงการ รวมทั้งร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการ ตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ กรุณาแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายวิทวัส ทิพย์ประสงค์ โทร 089-779-9397