ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 9


 

การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 (เวทีที่ 2)