• หมายเหตุ: ข้อมูลที่เผยแพร่ใช้ในการศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบถนนเลี่ยงเมืองสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา เท่านั้น ไม่สามารถเป็นหลักฐานตามกฎหมายได้ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งที่สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท

  • หมายเหตุ: ข้อมูลที่เผยแพร่ใช้ในการศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบถนนเลี่ยงเมืองสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา เท่านั้น ไม่สามารถเป็นหลักฐานตามกฎหมายได้ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งที่สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท

  • หมายเหตุ: ข้อมูลที่เผยแพร่ใช้ในการศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบถนนเลี่ยงเมืองสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา เท่านั้น ไม่สามารถเป็นหลักฐานตามกฎหมายได้ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งที่สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท

  • หมายเหตุ: ข้อมูลที่เผยแพร่ใช้ในการศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบถนนเลี่ยงเมืองสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา เท่านั้น ไม่สามารถเป็นหลักฐานตามกฎหมายได้ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งที่สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท

  • หมายเหตุ: ข้อมูลที่เผยแพร่ใช้ในการศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบถนนเลี่ยงเมืองสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา เท่านั้น ไม่สามารถเป็นหลักฐานตามกฎหมายได้ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งที่สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท

  • หมายเหตุ: ข้อมูลที่เผยแพร่ใช้ในการศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบถนนเลี่ยงเมืองสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา เท่านั้น ไม่สามารถเป็นหลักฐานตามกฎหมายได้ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งที่สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท

  • หมายเหตุ: ข้อมูลที่เผยแพร่ใช้ในการศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบถนนเลี่ยงเมืองสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา เท่านั้น ไม่สามารถเป็นหลักฐานตามกฎหมายได้ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งที่สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท

เกี่ยวกับโครงการ

อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เป็นอำเภอที่มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย และด่านชายแดนที่สำคัญถึง 2 ด่านคือด่านชายแดนสะเดา และชายแดนปาดังเบซาร์ ซึ่งมีความสำคัญด้านเศรษฐกิจในการสร้างรายได้ที่สำคัญของประเทศทั้งด้านการท่องเที่ยว การค้าชายแดน การนำเข้า - ส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ ปัจจุบันทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เป็นเส้นทางสัญจรหลักของรถยนต์และรถบรรทุก เพื่อการเดินทางและขนส่งสินค้าจากชายแดนไปยังพื้นที่ต่าง ๆ อีกทั้งเส้นทางนี้จะต้องผ่านเขตชุมชนตัวเมืองสะเดา ทำให้การจราจรติดขัด เกิดความเดือดร้อนทั้งผู้เดินทาง การขนส่งสินค้าตลอดจนประชาชนเป็นอย่างมาก การดำเนินโครงการถนนเลี่ยงเมืองอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จึงมีความเร่งด่วนและสำคัญยิ่งต่อการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ส่งเสริมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพิ่มศักยภาพในการเชื่อมต่อระบบการขนส่งให้ต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport) ทั้งทางอากาศ ทางบก อีกทั้งยังส่งเสริมและอำนวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ให้กับจังหวัดสงขลา รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวสารโครงการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 7

 กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทสงขลา ได้กำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2566 พร้อมด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ Video Conference ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting กรมทางหลวงชนบท จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมรับฟังข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการ โดยเฉพาะรูปแบบทางเลือก และรายละเอียดโครงการ รวมทั้งร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ อันจะเป

อ่านต่อ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 6

 กรมทางหลวงชนบท ได้กำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 เพื่อประชาสัมพันธ์และนำเสนอรายละเอียด ความเป็นมาของโครงการ ขั้นตอน แนวทางการศึกษาและการดำเนินโครงการ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการ ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมา กรมทางหลวงชนบท ได้จัดประชุมฯ ไปแล้วเมื่อ วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้

อ่านต่อ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 5

   การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1   สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท ร่วมกับแขวงทางหลวงชนบทสงขลา ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำวจออกแบบถนนเลี่ยงเมืองสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้สู่อาเซียน และผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่า

อ่านต่อ...